เงื่อนไขและข้อตกลง การใช้บริการ

แก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อ 14/09/52

เงื่อนไขการให้บริการนี้ จะถือเป็นข้อสัญญาตามกฎหมายระหว่างบริษัท กิกะบีท จำกัด ซึ่งจากนี้จะแทนตัวด้วย "บริษัทฯ" และผู้ใช้บริการ ซึ่งเงื่อนไขการให้บริการนี้จะมีผลทันที หลังจากที่ผู้ใช้บริการสมัครบริการ และชำระค่าบริการ ซึ่งการใช้บริการกับทางบริษัทฯนี้ บริษัทฯถือว่าผู้ใช้บริการได้ยอมรับข้อสัญญาการใช้บริการ และเงื่อนไขการให้บริการแล้ว และบริษัทฯอาจเปลี่ยนแปลงข้อสัญญาการใช้ และเงื่อนไขการให้บริการ ตามความเหมาะสม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 1. หลักเกณฑ์การใช้บริการ

  บริการของ เราจัดให้สำหรับบุคคลทั่วไปและหน่วยงานต่าง (รวมทั้งบริษัทส่วนบุคคล) ภายใต้หลักเกณฑ์ทางกฎหมายเพื่อเป็นข้อผูกมัดตามอำนาจที่กฎหมายให้ไว้ ลูกค้าแสดงตนและให้ประกันว่าตนเองได้รับอนุญาตให้ดำเนินธุรกิจถูกต้อง และมีการดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายในพื้นที่ของตน (ระหว่างช่วงเวลาภายใต้ข้อตกลงนี้) ยินยอมตามข้อตกลงสำหรับลูกค้าว่าจะต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปี หรือมีสิทธิ์หรือได้รับอนุญาตในการทำสัญญาข้อตกลงที่จัดไว้สำหรับลูกค้า
 2. บริการของไทยโซน

  ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขตามข้อตกลงนี้ "บริษัทฯ" จะจัดหาบริการต่าง ๆ ให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ขอบเขตของข้อตกลง (ก) "ลูกค้า" (หรือ "ผู้ใช้บริการ") ให้หมายถึงบุคคลหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่ใช้หรือลงทะเบียนบริการของเรา รวมทั้งพนักงานและตัวแทนที่เกี่ยวข้อง (ข) "บริษัทฯ" หรือ "ผู้ให้บริการ" หมายถึง เป็นผู้ให้บริการเกี่ยวกับทะเบียนชื่อโดเมน และ บริการพื้นที่สำหรับเว็บไซต์ web hosting และบริการพื้นที่สำหรับอีเมล์ email hosting
 3. ข้อมูลลูกค้า

  เพื่อเป็นไปตาม พรบ. ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ลูกค้าจำเป็นต้องให้ ข้อมูลชื่อ ที่อยู่ และ เลขประจำตัวประชาชน รวมถึงลูกค้าต้องให้ประกันว่าข้อมูลที่ให้กับ บริษัทฯ ตามแบบฟอร์มข้อมูลการติดต่อเป็นความจริง ถูกต้อง ล่าสุดและครบถ้วน ลูกค้ายอมรับว่าจะมีการปรับปรุงและอัพเดตข้อมูลเหล่านี้เพื่อให้ความมั่นใจ ว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ ล่าสุดและครบถ้วนอยู่เสมอ หากพบในเวลาใดว่าข้อมูลที่จัดหาโดยลูกค้าไม่ถูกต้อง ไม่ตรงกับความเป็นจริง ไม่ล่าสุดหรือไม่ครบถ้วน บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกบัญชีลูกค้า รวมทั้งข้อตกลงนี้
 4. บัญชีลูกค้า

  1. ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต

   ลูกค้าสามารถระบุให้บุคคลอื่นทำ หน้าที่เป็นตัวแทนในการใช้บริการ ทั้งนี้ผู้ได้รับมอบหมายจะต้องมีสิทธิ์ตามกฎหมายในการดำเนินการผูกพันใด ๆ ที่เกี่ยวกับลูกค้า นอกจากนี้ ลูกค้าแสดงตัวและให้ประกันว่าบุคคลที่ลงทะเบียนในบัญชีของลูกค้าเป็นตัวแทน ที่ลูกค้าให้อนุญาต ("ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต") โดยมีสิทธิ์ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องครบถ้วน.
  2. ความรับผิดชอบในการเข้าใช้

   ลูกค้ามีส่วนรับผิดชอบและผูกมัดต่อการเข้าใช้และการรับบริการต่าง ๆ (รวมทั้งการดำเนินการและทำรายการใด ๆ) ของผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตและ/หรือ รหัสผู้ใช้ที่ลงทะเบียนในบัญชีของลูกค้า ยกเว้นการเข้าใช้หรือรับบริการดังกล่าวเป็นผลมาจากการละเลยของ บริษัทฯ เอง ลูกค้ามีส่วนรับผิดชอบในการกำหนดช่องทางการเข้าใช้ที่เหมาะสมสำหรับผู้ใช้ ที่ได้รับอนุญาตของลูกค้าแต่ละรายตามบัญชีผู้ดูแลระบบสำหรับผู้ใช้ที่ได้รับ อนุญาต.
  3. ความรับผิดชอบเกี่ยวกับชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านของผู้ใช้

   ลูกค้า มีความรับผิดชอบทั้งหมดในการเก็บรักษาข้อมูลการเข้าใช้งานของลูกค้า เช่น ชื่อบัญชีผู้ใช้ และรหัสผ่านสำหรับผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต และต้องรับผิดชอบต่อการดำเนินการใด ๆ ผ่านบัญชีของตน.
  4. การแจ้งการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาต

   ลูกค้า จะต้องแจ้งให้ บริษัทฯ ทราบทันทีหากสังเกตพบการดำเนินการใด ๆ ที่ชี้ให้เห็นว่ามีการใช้บัญชีหรือข้อมูลของลูกค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น (ก) ได้รับการยืนยันคำสั่งซื้อจากบัญชีของลูกค้า ทั้งที่ตนเองไม่ได้ดำเนินการ หรือการแจ้งผลรายงานที่ไม่ถูกต้องใด ๆ (ข) ลูกค้าทราบว่ามีการใช้งานบริการที่เกี่ยวข้องกับบัญชีนี้โดย ไม่ได้รับอนุญาต.
 5. ข้อมูลลูกค้า

  ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บ เนื้อหา ข้อมูล รูปภาพของเว็บไซต์ และ/หรือ สิ่งต่างๆที่ผู้ใช้บริการนำมาฝากไว้กับ บริษัทฯ ในกรณีที่มีการสูญหาย บริษัทฯ จะพยายามติดตามให้ได้ข้อมูลเหล่านั้นกลับคืนมา แต่ บริษัทฯ ไม่อาจจะรับประกันได้ว่าจะสามารถ นำข้อมูลกลับมาได้อย่างสมบูรณ์
 6. การใช้งานของลูกค้า

  1. การใช้งานทั่วไป

   ห้ามผู้ใช้บริการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร จัดเก็บข้อมูล จัดทำลิงค์ไปยังข้อมูล กล่าวอ้างอิงถึงแหล่งข้อมูล ที่เป็นการละเมิดต่อกฎหมายใดๆ อาทิเช่น ข้อมูลอันละเมิดสิทธิ์ ข้อมูลอันเป็นการข่มขู่ ลามกอนาจาร หรือส่อเค้าไปในทางลามกอนาจาร ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทางกามรมย์ทุกชนิด อีกทั้งข้อมูลใดๆที่เป็นขององค์กรหรือบุคคลอื่นซึ่งถูกนำมาเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต หรืออ้างว่าเป็นของตน รวมไปถึงเว็บไซต์ ที่สนับสนุนการกระทำที่ผิดกฎหมาย หรือ นำเสนอเนื้อหา ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เซิร์ฟเวอร์ ที่อยู่ในความดูแลของไทยโซน และ เซิฟเวอร์อื่นบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
   ตัวอย่าง เนื้อหาที่ไม่อนุญาติ
   • การเผยแพร่ อ้างอิง พาดพิง ดูหมิ่น หรือการกระทำใดๆ ในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคลอื่นๆ รวมถึง สถาบัน ชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์
   • เว็บไซต์ที่มีความผิด ตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
   • เว็บไซต์ที่เนื้อหาที่ขัดต่อกฎหมาย เป็นการลามก หรือส่งเสริมและก่อให้เกิดการกระทำที่ผิดกฎหมาย รวมทั้ง การพนัน การขายอาวุธเถื่อน และการส่งเสริมหรือเผยแพร่สื่อใด ๆ ที่เป็นการละเมิดกฎหมายอาญา
   • เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้องกับการเจาะระบบ การเผยแพร่ไวรัสหรือการเผยแพร่ใดๆ ที่เป็นสิ่งผิดกฎหมายผิดศีลธรรม สร้างความวุ่นวายและความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น
   • เว็บไซต์ที่ให้บริการ bittorent, tracker, pirate software, crack, hack, warez, เผยแพร่ไวรัสหนอนอินเตอร์เน็ต ทอร์จันหรือใช้บริการของเซิร์ฟเวอร์นี้ไปในการโจมตีเซิร์ฟเวอร์นี้อื่นๆ เช่น mailbombs, hack attacks, spamming, port scanning หรือ port probing, download, software ต่างๆ
   • เว็บไซต์ที่มีการส่ง "สแปมอีเมล์" (การส่งอีเมล์จำนวนมาก โดยผู้รับอีเมล์ไม่ยินยอมที่จะรับข้อความ) หรือส่งไปยัง Newsgroups User โดยการส่งอีเมล์นั้นใช้ที่อยู่ส่งกลับที่ไม่มีจริง หรือเป็นการส่งแบบสุ่ม
   • การส่งข้อความลูกโซ่ เพื่อจะทำให้เกิดการตอบกลับจำนวนมากและการส่งข้อความซ้ำๆเดิมๆไปยังผู้อื่น
   • การส่งอีเมล์ที่มีผลทำให้เกิดการตีกลับของอีเมล์เป็นจำนวนมาก หรือ ส่งผลกระทบต่อการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ เช่น การถูกยิงโดย web board การส่งอีเมล์นั้นใช้ที่อยู่ส่งกลับที่ไม่มีจริง
   • การส่งอีเมล์ที่ริดรอนสิทธิ์หรือข่มขู่ผู้อื่นเป็นต้น
   • เว็บไซต์ ที่มีการใช้งานสคริปต์หรือโปรแกรมใดๆ ที่รบกวนการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ ทั้งความสามารถในการประมวลและหน่วยความจำเป็นจำนวนมากผิดปกติ ไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง หากผู้ให้บริการตรวจพบจะทำการระงับการใช้งานชั่วคราว จนกว่าจะได้รับการแก้ไขจากผู้ใช้บริการ และหากยังฝ่าฝืนอยู่ผู้ให้บริการจะปิดเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการทันที และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
   • เว็บไซต์ที่ให้บริการ Free Hosting, Free Webboard, Free Image Hosting, Free File Hosting, Free Email
   • เว็บไซต์ที่ละเมิดเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หรือคณะบุคคลอื่นในทุกประเทศทั่วโลก
   • เว็บไซต์ซึ่งนำมาถึงความเสื่อมเสียให้แก่ผู้ให้บริการ
   • เว็บไซต์ ที่นำทรัพยากรระบบของผู้ให้บริการไปแจกจ่ายแก่สาธารณะชนโดยทั่วไป โดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น E-mail, Database, Web Space โดยผู้ให้บริการอนุญาตให้เฉพาะกิจกรรม หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ที่ใช้บริการเท่านั้นโดยการตีความในส่วน นี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ให้บริการ

   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเป็นผู้พิจารณาตัดสิน แต่เพียงผู้เดียว ถึงการกระทำ อันเป็นการล่วงละเมิดข้อตกลงในการให้บริการ และผู้ใช้บริการยอมรับว่า บริษัทสามารถเปิดเผยข้อมูลต่างๆ เช่น ประวัติผู้ใช้บริการ ประวัติการใช้งาน ต่อองค์กรผู้ควบคุมกฎหมายได้ โดยไม่ต้องแจ้งต่อผู้ใช้บริการแต่อย่างใด และบริษัทฯมีสิทธิ์สามารถยกเลิกการให้บริการต่อผู้ใช้ได้โดยทันที หากผู้ใช้ผิดข้อสัญญา

   หมายเหตุ: บริษัทฯ และ ผู้ให้บริการ ด้านระบบเครือข่าย ของบริษัทฯ จะไม่มีส่วนรับผิดชอบ ต่อกรณีความเสียหาย อันมีสาเหตุ มาจากการใช้บริการ ที่ทางบริษัทฯ ให้บริการ และไม่รับประกัน ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ต่อบริการที่ทางบริษัทฯ และ ผู้ให้บริการ ด้านระบบเครือข่าย ของบริษัทฯ เปิดให้บริการ

  2. การใช้งานเกี่ยวกับเว็บไซต์

   เพื่อให้การบริการที่สมดุยล์ของทรัพยกรของเครื่องที่ให้บริการเว็บไซต์ ที่ต้องใช้บริการร่วมกับผู้ใช้บริการอื่นๆ เราจำเป็นต้องกำหนดข้อจำกัดในการใช้งาน ดังนี้

   ข้อจำกัดเรื่องหน่วยความจำในเครื่องเซิร์ฟเวอร์: ลูกค้าใช้บริการจะสามารถใช้เพียงบางส่วนของหน่วยความจำที่มีอยู่ทั้งหมดในเซิร์ฟเวอร์. การใช้งานหน่วยความจำจะต้องไม่เกิน 10% ต่อบัญชีผู้ใช้งาน/ไฟล์/โปรแกรม
   ข้อจำกัดการใช้งาน หน่วยประมวลผล CPU: สคริปต์ที่ใช้เวลาทำงานมากเกินไปจริงจะถูกยกเลิก การใช้งาน CPU จะต้องไม่เกิน 10% ต่อบัญชีผู้ใช้งาน/ไฟล์/โปรแกรม
   ข้อจำกัดการเรียกสคริปต์พร้อมกัน: ลูกค้าจะสามารถใช้เพียงจำนวนหนึ่งสคริปต์ CGI พร้อมกัน. เมื่อพบข้อจำกัดนี้ CGI จะแสดงข้อความหรือข้อผิดพลาด เมื่อมีการเรียกใช้งานทางเว็บ

   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อจำกัดข้างต้นและเพื่อวางวงเงินเพิ่มเติมโดยไม่ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อเสถียรภาพหรือประสิทธิภาพของเซิร์ฟเวอร์ จากการใช้ทรัพยากร .

   เว็บไซต์ที่มีการใช้งานสคริปต์ หรือ โปรแกรมใดๆ ที่รบกวนการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ ทั้งความสามารถในการประมวล และหน่วยความจำเป็นจำนวนมากผิดปกติ ไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง หากผู้ให้บริการตรวจพบจะทำการระงับการใช้งานชั่วคราวจนกว่าจะได้รับการแก้ไข จากผู้ใช้บริการ และหากยังฝ่าฝืนอยู่ ผู้ให้บริการจะปิดเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการทันทีและไม่รับผิดชอบต่อความเสีย หายใดๆทั้งสิ้น

  3. การใช้งานเกี่ยวกับอีเมล์

   • ใช้ในกิจกรรมเชิงธุรกิจ โฆษณา การค้าใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาติและเป็นการก่อกวนผู้อื่นๆ
   • ส่ง Marketing Mail โดยใช้ที่อยู่ของผู้ส่งที่ไม่มีจริง
   • ส่ง spamming Mail การส่งโฆษณาไปยังอีเมลของผู้อื่นโดยผู้นั้นไม่ได้ขอ
   • ส่ง trolling Mail การส่งข้อความที่เศร้าเสียใจไปยังผู้รับเพื่อจะทำให้เกิดการตอบกลับจำนวนมาก
   • ส่ง mail bombing การส่งอีเมลจำนวนมากโดยไม่มีข้อมูลอะไรใหม่ไปยังผู้รับรายเดิม ๆ
   • ผู้ใช้บริการ จะไม่นำบริการไปใช้ในกิจกรรมที่ละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น รวมทั้งกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของสังคม ทางบริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อสิ่งที่ท่านละเมิดกับผู้อื่น
   • เปิด เผยหรือเผยแพร่ข้อความ รูปภาพ หรือสื่อใด ๆ ในลักษณะของการใส่ร้ายป้ายสี การเผยแพร่เรื่องอื้อฉาว หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หรือการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นทั้งนี้ ไม่ว่าจะกระทำขึ้นในรูปแบบใด ๆ ก็ตาม
   • นำอีเมลนี้ไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย (เช่น การขู่คุกคาม การโกง การแจ้งเท็จเผยแพร่สิ่งหยาบคาย ยาเสพติด การขายหรือจำหน่ายจ่ายแจก ซอฟท์แวร์หรือโปรแกรมโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นต้น) และการกระทำที่เสื่อมเสีย และทำลายความมั่นคงของประเทศ

   ข้อจำกัดเรื่องการรับส่งอีเมล์:
   สามารถรับและส่งอีเมล์ได้โดยที่ขนาดของเมล์นั้นไม่เกิน 20MB
   สามารถส่งอีเมล์ผ่านทางเซิฟเวอร์ได้ไม่เกิน 500 ฉบับต่อ 1 ชั่วโมง

 7. การชำระค่าใช้จ่าย

  นอกจากความมุ่งมั่นในการนำเสนอทางแก้ไขปัญหา ที่เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพในราคาย่อมเยาแล้ว บริษัทฯ รู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้นำเสนอบริการที่ดีที่สุด แก่ผู้ใช้บริการทุกท่าน และ เพื่อให้การพัฒนางานสามารถมีต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง จำเป็นที่เราจะต้องมีทุนทรัพย์มาสนับสนุน ซึ่งการดำเนินงานต่าง ๆ เหล่านี้จะสำเร็จลุล่วงไปไม่ได้เลย หากไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใช้บริการทุกท่าน และ เพื่อให้การชำระเงินเป็นไปอย่างมีระบบ บริษัทฯ จึงได้กำหนดข้อตกลงในการชำระเงินขึ้นมา ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ผู้ใช้บริการต้องชำระค่าใช้จ่าย ตามที่ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้ที่ทางบริษัทฯ ได้ทำการจัดส่งไปให้ ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในใบแจ้งหนี้แต่ละฉบับ หากผู้ใช้บริการมิได้ชำระค่าบริการ ตามที่ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ ให้ถือว่าผู้ใช้บริการชำระค่าบริการล่าช้า บริษัทฯ จะแจ้งจำนวนค่าปรับการชำระเงินล่าช้า ไปยังผู้ใช้บริการในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป ในกรณีที่ผู้ใช้บริการ ชำระค่าบริการล่าช้าเกินกว่า 5 วัน นับจากวันครบกำหนดชำระเงิน ตามที่ได้ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้ บริษัทฯ จะระงับการให้บริการทันที ที่ผู้ใช้บริการค้างชำระค่าบริการ เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 20 วันขึ้นไป นับจากวันครบกำหนดชำระเงิน ตามที่ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้ สำหรับค่าปรับในการชำระเงินล่าช้า หากยอดเงินที่ต้องชำระต่ำกว่า 2500 บาท อัตราค่าปรับอยู่ที่ 300 บาทต่อเดือน หรือคิดเป็น 2 % ของยอดเงินที่ค้างชำระทั้งหมด หากยอดเงินค้างชำระสูงกว่า 2500 บาท ผู้ใช้บริการจะต้องเสียค่าปรับการชำระเงินล่าช้าอย่างน้อย 500 บาท ต่อเดือน บริษัทฯ จะยกเลิกบัญชีผู้ใช้บริการ หลังจากที่บัญชีผู้ใช้บริการ ได้ถูกระงับการให้บริการเป็นระยะเวลา 1 เดือนหากผู้ใช้บริการ มีความประสงค์จะต่อบัญชีผู้ใช้บริการ ที่บริษัทฯ ได้ทำการยกเลิกไปแล้ว ผู้ใช้บริการ จะต้องชำระค่าธรรมเนียม การต่อสัญญาเป็นจำนวนเงิน 1500 บาท รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่ยังคงค้างชำระทั้งหมด แก่บริษัทฯ ทาง บริษัทฯ จะจัดส่งใบแจ้งหนี้ทุกฉบับ ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ไปยังที่อยู่ด้านการเงินตามจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Billing Contact E-mail) ที่ผู้ใช้บริการได้ให้ข้อมูลไว้ ผู้ใช้บริการ ต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูล การติดต่อ ที่แจ้งแก่ทางบริษัทฯ ให้ถูกต้อง ทั้งที่อยู่ด้านการเงินตามจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ชื่อผู้ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรสาร และหากเป็นไปได้ กรุณาระบุข้อมูลการติดต่อไว้มากกว่าหนึ่งแหล่ง

  ค่าใช้จ่าย กรณีที่ใช้งานเกินกำหนด

  ค่าใช้จ่ายในการขนส่งข้อมูล (จำนวนข้อมูลที่ส่ง / แบนด์วิดธ์)
  ในกรณีที่อัตราการขนส่งข้อมูล ของผู้ใช้บริการใกล้เคียง หรือ เกินกว่าอัตราที่กำหนดไว้ในการใช้งานแต่ละเดือน ตามที่ระบุไว้ในสัญญา บริษัทฯ จะทำการแจ้งไปยังผู้ใช้บริการ เพื่อเสนอให้ผู้ใช้บริการเปลี่ยนมาใช้แพคเกจการบริการที่สูงขึ้น หากทางบริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อผู้ใช้บริการได้ หรือ ผู้ใช้บริการปฏิเสธที่จะเปลี่ยนมาใช้แพคเกจการบริการที่สูงขึ้น ทางบริษัทฯ จะคิดค่าบริการเพิ่มจากอัตราที่เกินกำหนด ในอัตรา 100 บาท / 5000 MB / เดือน

  ค่าใช้จ่ายในการใช้เนื้อที่ (Diskspace)

  ในกรณีที่อัตราการใช้งานเนื้อที่บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ ของผู้ใช้บริการใกล้เคียง หรือ เกินกว่าอัตราที่กำหนดไว้ในการใช้งานแต่ละเดือน ตามที่ระบุไว้ในสัญญา บริษัทฯ จะทำการแจ้งไปยังผู้ใช้บริการ เพื่อเสนอให้ผู้ใช้บริการเปลี่ยนมาใช้แพคเกจการบริการที่สูงขึ้น หากทางบริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อผู้ใช้บริการได้ หรือ ผู้ใช้บริการปฏิเสธที่จะเปลี่ยนมาใช้แพคเกจการบริการที่สูงขึ้น ทางบริษัทฯ จะคิดค่าบริการเพิ่มจากอัตราที่เกินกำหนด ในอัตรา 2 บาท / 1 MB / เดือน
 8. กำหนดการชำระเงิน

  หากใบแจ้งหนี้ของคุณ ระบุวันครบกำหนดชำระเงินเป็นวันที่ 1 ของเดือน การชำระเงินนี้จะมีผลครอบคลุมตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือนจนถึงวันสุดท้ายของเดือนนั้นๆ หากใบแจ้งหนี้ของคุณ ระบุวันครบกำหนดชำระเงินเป็นวันที่ 15 ของเดือน การชำระเงินนี้จะมีผลครอบคลุมตั้งแต่วันที่ 15 ของเดือนดังกล่าวจนถึงวันที่ 14 ของเดือนถัดไป
 9. การยกเลิกบริการ

  "ตอบสนองความต้องการ สรรสร้างความพอใจ แก่ผู้ใช้บริการ" คือวัตถุประสงค์หลักในการให้บริการของบริษัทฯ ดังนั้น หากผู้ใช้บริการไม่พอใจ ในบริการที่ทางบริษัทฯ จัดให้ ผู้ใช้บริการสามารถยกเลิกสัญญา ที่ได้กระทำไว้กับบริษัทฯ ได้ โดยส่งเอกสารแจ้งยกเลิกสัญญา แบบเป็นลายลักษณ์อักษร มายังบริษัทฯ เพื่อที่ทางบริษัทจะได้คำนวณค่าบริการ เฉพาะในส่วนก่อนการยกเลิกสัญญา แต่ทั้งนี้ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการ Hosting ที่ผู้ใช้บริการได้ชำระไปแล้ว สำหรับการจดทะเบียนชื่อโดเมน เมื่อผู้ใช้บริการยื่นความประสงค์ขอจดทะเบียนชื่อโดเมน และ ชื่อโดเมนดังกล่าว ได้รับการจดทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้บริการไม่สามารถยกเลิกโดเมนนั้นได้ และจะไม่มีการคืนเงินค่าจดทะเบียนชื่อโดเมนให้แก่ผู้ใช้บริการ ยกเว้น ในกรณีที่ไม่สามารถจดทะเบียนชื่อโดเมนนั้นๆ ได้ เช่น กรณีที่ ชื่อโดเมนที่ผู้ใช้บริการต้องการจดทะเบียน มีผู้อื่นจดทะเบียนไว้แล้ว เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้บริการ สามารถย้ายโดเมนของตน ไปไว้กับผู้ให้บริการรายอื่น ได้ตามความพอใจ หากผู้ใช้บริการมีความประสงค์ จะเปลี่ยนแปลง หรือ ย้ายข้อมูลโดเมน กรุณาติดต่อ มาที่บริษัทฯ ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เรายินดีให้ความช่วยเหลือผู้ใช้บริการทุกท่านตลอดเวลา
 10. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

  หากรู้สึกไม่พอใจบริการหรือข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ หรือไม่พอใจกฎเกณฑ์หรือนโยบายอื่น ๆ คุณสามารถเลิกใช้บริการได้ทุกเมื่อ บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ต่อธุรกิจของผู้ใช้บริการ อันเนื่องจากความบกพร่องต่างๆของ บริษัท และไม่ให้การรับประกันใดๆ ต่อบริการที่มีให้กับผู้ใช้บริการ, ไม่รับรองว่า บริการจะมีอย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุด หรือไม่มีข้อบกพร่อง, บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในทุกกรณีอันเป็นผลเนื่องจากการใช้ หรือไม่สามารถใช้บริการ อันรวมถึง (แต่ไม่จำกัดอยู่แค่) การหยุดให้บริการชั่วคราว ปัญหาการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต การติดขัดในช่องสัญญาณ การสื่อสารผิดพลาด อุปกรณ์การให้บริการเสียหาย กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ภัยธรรมชาติ

ระเบียบและเงื่อนไขการใช้โดเมน

Unix I 250MB
Space 250MB
Data Transfer 10GB
Start THB 200/M
Unix II 500MB
Space 500MB
Data Transfer 15GB
Start THB 350/M
Unix III 1000MB
Space 1000MB
Data Transfer 30GB
Start THB 1,000/M
Unix IV 2000MB
Space 2000MB
Data Transfer 80GB
Start THB 1,600/M
E100 100MB
Space 100MB
Spam+Virus Filter
THB 1000/Year
E250 250MB
Space 250MB
Spam+Virus Filter
THB 1500/Year
E500 500MB
Space 500MB
Spam+Virus Filter
THB 2,500/Year
E750 750MB
Space 750MB
Spam+Virus Filter
THB 3,500/Year
E1000 1000MB
Space 1000MB
Spam+Virus Filter
THB 4,500/Year
ปวดหัวกับอีเมล์โฆษณา มีปัญหากับอีเมล์ไวรัสเชิญใช้บริการ อีเมล์ของเราได้ที่ อีเมล์โฮสติ้ง